Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI

ZDJĘCIE

Geodeta Powiatowy: Anna Żuchowska

 
e-mail: geodezja@elbi.pl

tel.:

82 572 15 80 wew. 26

nr pokoju: 102
 

 

 

 

 

 

 

  

082 572 50 90
082 572 56 63
082 572 15 80
+48 607 313 310

Wydział Geodezji
082 572 63 70 wew. 30
fax Wydział Geodezji
082 572 39 21 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zakres zadań i kompetencji

Wydział Geodezji zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa oraz wywłaszczaniem nieruchomości. Realizuje ponadto zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, prowadzi ośrodek dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, ewidencję gruntów i budynków 17 oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów, powszechną taksację nieruchomości, prowadzi powiatowe bazy danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw uwłaszczenia osób fizycznych i prawnych;
2) wydawanie decyzji w sprawach zwrotów gruntów pod budynkami oraz działek
dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli gospodarstw rolnych i ich następców prawnych;
3)wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych w celach emerytalnorentowych;
4) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa innymi niż rolne i leśne;
5) regulacja stanów prawych nieruchomości Skarbu Państwa;
6) klasyfikacja gruntów;
7) planowanie i organizacja prac urządzeniowo -rolnych;
8) prowadzenie postepowania scaleniowego i wymiennego;
9) administrowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
10) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
11) ustalanie gruntów stanowiących wspólnotę gruntową;
12) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych;
13)gospodarowanie zasobem nieruchomości będących własnością powiatu włodawskiego;
14)współpraca z GUS i sporządzanie sprawozdań i opracowań dla celów statystycznych;
15)przygotowywanie i opiniowanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie:

a) zatwierdzania podziału nieruchomości,
b) oznaczania nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;

 

 Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
8) planowanie prac geodezyjno-kartograficznych, a także zakładanie osnów szczegółowych poziomych i wysokościowych, w tym:

a) przeprowadzanie przetargów i udzielanie zamówień,
b) uzgadnianie warunków i zatwierdzanie projektów osnów,
c)bieżące i końcowe kontrole techniczne oraz dokonywanie odbiorów wykonywanych prac.
 

9)współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

MAPA POWIATU