Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim
2017.11.15Tytuł projektu: Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim
Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
Oś priorytetowa: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa działania: RPLU.12.04.00. Kształcenie zawodowe
Umowa o dofinansowanie: RPLU.12.04.00-06-0034/16-00
Okres realizacji projektu: od 2017-07-03 do 2019-08-31
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
Wartość projektu: 963 495,38 zł
Dofinasowanie: 867 145,83 zł
Wkład UE: 818 971,07 zł
Wkład własny: 96 349,55 zł
 
Krótki opis projektu:
Cele Projektu jest dostosowanie kształcenie zawodowego uczniów z Powiatu Włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w dwóch szkołach zawodowych Powiatu
Włodawskiego do 31 VIII 2019r.
Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.: zwiększenie współpracy 2 szkół zawodowych z pracodawcami do VIII 2019 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu włodawskiego, poprawa warunków nauczania w dwóch szkołach zawodowych w powiecie włodawskim.
Cele zostaną zrealizowane poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, współpracę szkół objętych projektem ze szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy nauczycieli ( studia podyplomowe, szkolenia) współpracę szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażeni pracowni szkolny w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt i wyposażenie.
Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu w/w szkół. Rezultatem będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

 

 

 

 


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego