Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018 r.
Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
1.      Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w Starostwie Powiatowym we Włodawie  jest  Starosta Włodawski al. J. Piłsudskiego 24,   22-200 Włodawa
kontakt: e-mail:starostwo@powiat.wlodawa.pl.
 
2.      Inspektor Ochrony Danych
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@rodokontakt.pl
 
3.   Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Starostwie Powiatowym we Włodawieodbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
a.   w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
b.   o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
c.   jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d.   za wyraźną zgodą danej osoby.
 
4. Mówiąc o danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie,  należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
 
5.     Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i jest warunkowany przede wszystkim przepisami prawnymi.
 
6.  Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na ich wniosek.
 
 
7.      Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
a.     do dostępu do swoich danych;
b.     do sprostowania   swoich danych;
c.     do usunięcia   swoich danych;
d.     do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e.     do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f.     cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8.      ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
 
9.    ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.
 
Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego