Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

VIII sesja Rady Powiatu we Włodawie - zaproszenie
2019.04.17
Autor: Waldemar Zakrzewski
RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z: V sesji zwyczajnej, VI i VII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

3.    Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
we Włodawie pomiędzy sesjami
.

4.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5.    Podjęcie uchwał:

     5.1. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2019 rok;

     5.2. w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny i Tadeusza Kurkowskich na działalność Starosty Włodawskiego (27.12.2018 r.);

     5.3. w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny i Tadeusza Kurkowskich na działalność Starosty Włodawskiego (9.01.2019 r.);

     5.4. w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Kurkowskiego na działalność Starosty Włodawskiego (4.02.2019 r.);

     5.5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
;

     5.6. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez powiat włodawski;

     5.7. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat włodawski;

     5.8. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych we Włodawie;

     5.9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu włodawskiego;

     5.10. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku;

     5.11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. A. Sokołowskiego we Włodawie, stanowiących własność Powiatu Włodawskiego;

     5.12. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości lokalowych  położonych we Włodawie,  stanowiących  własność Powiatu Włodawskiego;

     5.13. w sprawie powołania określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

     5.14. w sprawie zwolnienia mieszkańców powiatu włodawskiego z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu;

     5.15. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.;

     5.16. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Włodawskiego.

6.    Sprawozdania:

- Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie z działalności w 2018 r.;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności w 2018 r.;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2018 r.;

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
z działalności w 2018 r.

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
z działalności za I kwartał 2019 r.

7.    Informacje:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie w sprawie stanu sanitarnego powiatu włodawskiego w 2018 r.;

- Komendy Powiatowej Policji we Włodawie o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu włodawskiego w 2018 r.;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2018 r. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2018 r. Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2018 r. Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włodawskim w latach 2011-2021;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji
w 2018 r. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021”.

8.    Wnioski i oświadczenia radnych.

9.    Zakończenie obrad.


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego