Godziny pracy Urzędu

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu miejscowości Dańce, Dołhobrody, Hanna, Holeszów
2019.03.15

Włodawa, 15 marca 2019 r.

WG.661.1.7.2019.MM

 

ZAWIADOMIENIE

 

Starosta Włodawski zawiadamia, że w budynku przy ul. Kościelnej 7 we Włodawie, w którym mieści się Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie w pokoju Nr 101 w terminie od 01 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. w godzinach od 900 – 1400 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Hanna-gmina Hanna Id 061902_2 obrębów ewidencyjnych:

1.  061902_2.0001 – Dańce

2.  061902_2.0002 – Dołhobrody

3.  061902_2.0003 – Hanna

4.  061902_2.0004 – Holeszów

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego, ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

       STAROSTA

/-/ Andrzej Romańczuk


 

 

 


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego