Herb Patronat Honorowy Starosty

Patronat Honorowy Starosty Włodawskiego oraz członkostwo w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze wydarzenia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatowego, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji powiatu.

PROCEDURA PRZYZNANIA PATRONATU HONOROWEGO

1. Złożenie wniosku

Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.
Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami (program, regulamin itp.), powinien zostać złożony w siedzibie urzędu lub przesłany pocztą w terminie do 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony. Jednakże w uzasadnionych przypadkach starosta może uwzględnić wniosek złożony po terminie.
Wypełniony formularz wniosku, który można pobrać TUTAJ  należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać e-mailem na adres: starostwo@powiat.wlodawa.pl
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat Honorowy należy występować każdorazowo.

2. Decyzja o przyznaniu Patronatu bądź udziale w Komitecie Honorowym

Ostateczną decyzję o przyjęciu Honorowego Patronatu lub udziale w Komitecie Honorowym podejmuje starosta. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku. O decyzji w sprawie przyznania Patronatu bądź udziału w Komitecie Honorowym organizator powiadamiany jest pisemnie. W przypadku przyznania Patronatu, wnioskodawca otrzymuje dokument potwierdzający jego uzyskanie nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest upublicznić informację o Patronacie Honorowym lub udziale w Komitecie Honorowym po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi. Fakt przyznania Patronatu Honorowego lub przystąpienia do Komitetu Honorowego nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych lub marketingowych. Przyznanie Honorowego Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

W uzasadnionych sytuacjach, starosta może zmienić decyzję o przyznaniu Patronatu bądź członkostwa w Komitecie Honorowym. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia. Zasady dotyczące udzielania Patronatów Honorowych stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem starosty w Komitetach Honorowych.

Pełna treść Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Włodawskiego znajduje się TUTAJ.

PATRONATY HONOROWE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

 1. Fundacja Mediatio, Kępska 7, 45-129 Opole – Projekt “Siłą jest Dialog”
 1. VII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Kresy 2020”
  Organizator: Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
 2. Konferencja „Wolontariat ma znaczenie”
  Organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie
 3. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej
  Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie
 4. III Wojewódzki Konkurs „Katyń… ocalić od zapomnienia”
  Organizator: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku
 5. Jubileusz 70–lecia istnienia klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno
  Organizator: Organizacyjny klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno
 6. Projekt „Aktywni na 100 lat” realizowany przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Włodawie (wrzesień 2020 r – styczeń 2021 r.)
 7. Narodowe Czytanie 2020 Odsłona Włodawska organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie (5 września 2020 r.)
 8. Szlachetna Paczka 2020 r. organizowana przez Stowarzyszenie WIOSNA (wrzesień – grudzień 2020 r. Finał „Weekend Cudów Szlachetnej Paczki” 11-13 grudnia 2020 r.)