Mapa powiatu

Powiat włodawski – kraina Bugu – wrota Europy – bezgraniczne możliwości!

Można powiedzieć, że tutaj zaczyna się Polska, ponieważ powiat włodawski od wschodu opiera się o rzekę Bug, która jest granicą państwową między Polską, Ukrainą i Białorusią. To także tu – we Włodawie – są otwarte Wrota Europy; jest brama, gdzie stykają się i wzajemnie przenikają dwa światy: Wschód i Zachód Europy.

Bogactwo historyczne, unikalne środowisko naturalne z licznymi obszarami chronionymi oraz atrakcyjne turystyczne tereny, obejmujące liczne jeziora, piaszczyste plaże i soczyście zielone lasy – są wielkim atutem, a zarazem magnesem przyciągającym na pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie rzesze odkrywców przyrody i spragnionych wypoczynku wczasowiczów.
Włodawskie to także sympatyczni mieszkańcy, najzdrowsze powietrze, największa liczba dni nasłonecznionych w roku i najpiękniejsze krajobrazy. Nigdzie indziej nie ma też tyle radości w ludziach, tyle czystości w jeziorach i tyle unikatowej dzikości w granicznym Bugu.

Powiat włodawski położony jest w dorzeczu rzeki Bug. Tym, co nadaje powiatowi unikalnego i niepowtarzalnego charakteru, jest przyroda. Osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe zadecydowały o utworzeniu w jego granicach różnorodnych typów obszarów chronionych, takich jak: Poleski Park Narodowy i Poleski Park Krajobrazowy oraz Sobiborski Park Krajobrazowy.

Ziemie powiatu włodawskiego, a w szczególności miasto Włodawa, od wieków stawały się miejscem szczególnego współdziałania trzech kultur: prawosławnej, katolickiej i judaistycznej. Od kilkuset lat powstawały zręby wspólnoty tożsamościowej mieszkańców tych ziem, kiedy to wyznawcy różnych religii tworzyli na ziemiach powiatu swoistą jedność. Do legendy już przeszły wspólne obrzędy miejscowego rabina, księdza katolickiego i prawosławnego duchownego. Ta wielokulturowość, zbudowana na tych samych fundamentach tradycji i historii oraz miejsca, stworzyła na ziemi włodawskiej unikatową różnorodność kulturową.

Wyznacznikiem potencjału kulturalnego powiatu są także wydarzenia, z których zwłaszcza – styczniowy Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem, Jarmark Holeński czy Festiwal Trzech Kultur – są o randzie i zasięgu międzynarodowym.
Powiat włodawski ma do zaoferowania szczególnie wiele, przede wszystkim podczas letnich miesięcy. Spośród ważnych wydarzeń warto wymienić: czerwcowy Żelazny Triathlon (Okuninka), Jarmark Holeński (Hola) odbywający się w lipcu, organizowane w sierpniu Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże (PL) – Adamczuki (UA), a wraz z nimi przeznaczony dla turystów most pontonowy na rzece Bug łączący Polskę z Ukrainą, a zwłaszcza wczesnojesienny, klimatyczny i niepowtarzalny – Festiwal Trzech Kultur (Włodawa).

Ponadto poprzez powiat nad samym Bugiem przebiega nitka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Na obszarze powiatu wyznaczono szlak o długości ok. 70 km – w większości w postaci asfaltowego chodnika dla rowerów przy drogach wojewódzkich. Nazwanie więc tej ścieżki “rowerową autostradą” nabiera praktycznego znaczenia.

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej stworzyło możliwości dostępu do znacznych zewnętrznych środków finansowych. Warto przypomnieć, że w ciągu kilkunastu ostatnich lat powiat włodawski pozyskał gigantyczne kwoty zewnętrzne na scalenia i termomodernizację budynków publicznych. Powiat ma także dobre perspektywy rozwoju społeczeństwa informatycznego i turystyki.

Przyszłość powiatu jest nierozerwalnie związana z odnawialnymi źródłami energii. Wykorzystują one w procesie przetwarzania energię, np. wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną czy pozyskiwaną z biomasy lub biogazu i mogą mieć poważne, z punktu widzenia ekonomicznego, zastosowanie.

Powiat jest obszarem otwartym na świat i najbliższych sąsiadów. Należy do jednych ze starszych jednostek administracyjnych w naszym kraju, bowiem istnieje już od czasów Księstwa Warszawskiego.

Powiat włodawski obejmuje obszar 1256 km2, co stanowi 5,0% powierzchni województwa lubelskiego. Administracyjnie podzielony jest na siedem gmin wiejskich (Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki) i jedną miejską (Włodawa), w których znajduje się łącznie 155 miejscowości wiejskich. Powiat zamieszkuje około 40 tys. mieszkańców.

Doskonałe położenie geograficzne, liczne wolne tereny przeznaczone pod inwestycje, młodzi wykształceni ludzie, otwarcie komunikacyjne powiatu – to wszystko daje doskonałą szansę na rozwój tego regionu na płaszczyźnie ekonomicznej, turystycznej, czy kulturalnej.