Deklaracja dostępności Powiat Włodawski – Oficjalna strona Powiatu Włodawskiego

Starostwo Powiatowe we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Włodawski – Oficjalna strona Powiatu Włodawskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W wyniku przeprowadzonej autoanalizy strona jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 i umożliwia swobodne korzystanie z serwisu przez osoby niepełnosprawne.
Występujące w chwili testów błędy i utrudnienia mają nieznaczny wpływ na dostępność strony dla osób niepełnosprawnych, jednak naszym celem jest eliminacja wszelkich występujących barier.
Okresowo będzie wykonywana autoanaliza serwisu celem eliminacji pojawiających się utrudnień dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Ostapiuk.
 • E-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl
 • Telefon: (82) 5725-690

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku posiada podjazd do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawne. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie video-rozmowy. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Punktu Obsługi Klienta. Toaleta wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.