Data imprezy: 17-27 stycznia 2023 r.

Miejsce imprezy: Pływalnia

Organizator: MOSiR, ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Osoba upoważniona do kontaktu: Jacek Chęć, tel. (82) 5722584

Charakterystyka imprezy: CEL REALIZACJI ZADANIA:
– atrakcyjny wypoczynek dzieci sprawiający radość i satysfakcję
– optymizm i radość z życia
– regeneracja sił psychofizycznych dzieci
– poprawa sprawności i tężyzny fizycznej
– zapoznanie z otaczającą przyrodą
– poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej
– rozwijanie zainteresowań sportowych
– kształtowanie poczucia własnej wartości
– uczenia zdrowych nawyków
– dostarczenie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy na temat uzależnień i ich oddziaływania na
organizm, zdrowie i zachowanie człowieka
– reagowanie na pojawiającą się agresję, przemoc i cyberprzemoc oraz wzbudzanie odpowiedzialności za
własne i cudze zdrowie
– nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
bez przemocy
– wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia i uzależnienia nowej generacji
– propagowanie zdrowego stylu życia