Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Wojewódzki Przegląd  Kapel i Śpiewaków Ludowych.

 

Eliminacje powiatowe odbędą się 24 kwietnia w sali Kina Włodawskiego Domu Kultury o godzinie 10:00. 

 

FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Lubelskiego

ORGANIZATOR FESTIWALU

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

CELEM FESTIWALU

jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie.

Festiwal ma charakter konkursu.

UCZESTNICY

W konkursie mogą wziąć udział:

– kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu; bez udziału solistów-śpiewaków, (wyjątkowo w bieżącej edycji, dla regionu świętokrzyskiego dopuszcza się zamianę harmonii na akordeon jako trzeciego instrumentu w kapeli, pod warunkiem zachowania tradycyjnego stylu i sposobu gry),

– soliści-instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia (z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, a także inne, tradycyjne instrumenty i narzędzia muzyczne,

– soliści-śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego (z wyłączeniem liry korbowej dla pieśni epicko-dziadowskich)

– zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego.

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do szerszego uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych np.: okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, chrzcinowych, a także pieśni cyklu powszechnego, w tym: pieśni o tematyce miłosnej i zalotnej, rodzinnej, pieśni komicznych, pasterskich, rekruckich i ballad.

Sugeruje się by w programie występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo i tematycznie.

W ramach konkursu kapele i instrumentaliści wykonują cztery utwory, śpiewacy i zespoły śpiewacze po trzy krótsze lub dwa dłuższe utwory, ale tak dobrane, aby cały występ trwał nie dłużej niż 10 minut.

Konkurs „mistrz i uczeń”

to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji instrumentalnych i wokalnych bezpośrednio przejętych od swoich mistrzów (instrumentalistów, śpiewaków ludowych). Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania zgodnego z tradycją regionu.

W ramach konkursu „uczniowie” wykonują po dwa utwory (kapele i soliści-instrumentaliści).

Soliści-śpiewacy i grupy śpiewacze wykonują również po dwa utwory.

Jeżeli mistrzyni-śpiewaczka prezentuje więcej niż jednego ucznia, prosimy traktować tych uczniów jako grupę śpiewaczą. Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta przez mistrza i samodzielnie kontynuowana przez ucznia (grupę).

Jest to konkurs dla ucznia, a nie mistrza. Mistrz-instrumentalista może zaprezentować dwóch uczniów (lub dwie pary). Kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.

Wszystkie prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu.

Jury ocenia typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Laureatom Festiwalu przyznane będą nagrody finansowe w wysokości zależnej od posiadanych środków finansowych.

Organizatorzy i Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji konkursowych, jak również w czasie całego pobytu na Festiwalu. Podkreślamy, że konieczne jest zachowanie zgodności stroju z tradycją regionu. Przy braku tradycyjnych strojów możliwe jest występowanie na estradzie w zwyczajnym (odświętnym) ubraniu.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są także do innych niż konkursowe występów w miejscu i w czasie wskazanym przez organizatorów.

Nagrodzeni obowiązani są również do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.