DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2022

Wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” ul. Sztabowa 2, 22-200 Włodawa

Dofinansowanie: 146 000,00 zł

Całkowita wartość: 195 000,00 zł

Powiat Włodawski zamierza utworzyć ośrodek wsparcia, tj. Dzienny Dom „Senior+”, który zapewni wsparcie 30 nieaktywnym zawodowo seniorom powiatu włodawskiego w wieku 60+, przez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz opiekuńczej. Celem zadania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprawa jakości ich życia w środowisku lokalnym. W ramach zadania udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego poprzez włączenie ich w życie społeczności lokalnych.