Tytuł projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Cel Główny Projektu: Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu: Wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19.

Realizacja projektu nastąpi poprzez:
a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Odbiorcy Projektu
Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym na podstawie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.
W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zaszepcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka)
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020Numer i nazwa działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wartość projektu: 76.777,00 zł
Dofinansowanie z UE: 64.707,66 zł
Okres realizacji projektu: od 2020-08-19 do 2020-11-30