Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenionych z perspektywy młodego pokolenia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w wersji cyfrowej –  podpisanej podpisem elektronicznym przesłać na adres e-mail sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Formularze przesłane  po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: Młodzieżowy Delegat RP do ONZ