„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WŁODAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK”

Na podstawie Uchwały Nr 80/19 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu Programu.

Konsultacje przeprowadza się za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl w terminie od dnia 12 września 2019 r. do 26 września 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag zgłaszanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kultura@powiat.wlodawa.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe we Włodawie, 22-200 Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 24.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.