CORAZ WYŻSZY POZIOM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Tytuł projektu: Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim

Celem projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów z powiatu włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w dwóch szkołach zawodowych powiatu włodawskiego: Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II LO we Włodawie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie.

Celem głównym była poprawa warunków nauczania w dwóch szkołach zawodowych w powiecie włodawskim. Cel zrealizowano za pomocą celów szczegółowych tj.: zwiększenie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami do VIII 2019 r., podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu włodawskiego.

Powyższe cele osiągnięto dzięki dodatkowym zajęciom specjalistycznym dla uczniów, kursom dla uczniów – dających dodatkowe uprawnienia, współpracy szkół objętych projektem ze szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia) współpracy szkół objętych projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk oraz wyposażeniu pracowni szkolnych w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt.

Grupą docelową byli uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu ww. szkół. Rezultatem było podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa działania: RPLU.12.04.00. Kształcenie zawodowe
Umowa o dofinansowanie: RPLU.12.04.00-06-0034/16-00
Okres realizacji projektu: od 2017-07-03 do 2019-08-31

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 963 495,38 zł
Dofinansowanie: 867 145,83 zł
Wkład UE: 818 971,07 zł
Wkład własny: 96 349,55 zł