PRZEWODNICZĄCY RADY  POWIATU  WE  WŁODAWIE

zaprasza na LXVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji, która rozpocznie się 28 marca 2024 r. o godz. 900

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXII, LXIII, LXIV, LXV i LXVI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2023 rok;

5.2w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2023 rok;

5.3. w sprawie dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2024 roku w Powiecie Włodawskim;

5.4. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2024 roku w Powiecie Włodawskim;

5.5. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

5.6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej;

5.7. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 roku;

5.8. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” we Włodawie;

5.9. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024;

5.10. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2027;

5.11. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia funkcjonowania Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego, Oddziału  dziecięcego i świadczenia usług
z zakresu położnictwa na Oddziale położniczo-ginekologicznym w SPZOZ we Włodawie.

 1. Sprawozdania:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2023 roku;

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2023 rok,

– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włodawski w 2023 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie z działalności w 2023 roku;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności w 2023 roku;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

 1. Informacje:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2023 roku programu pomocy dziecku i rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w powiecie włodawskim w latach 2022-2031;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2023 roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031”,

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2023 r,

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2023 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych
 2. Zakończenie obrad.