Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu
„Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Na podstawie Uchwały Nr 176/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie Powiatu Włodawskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Programu.

Konsultacje przeprowadza się w terminie:
od dnia 15 września 2020 r. do dnia 28 września 2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl;
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa;
  3. zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kultura@powiat.wlodawa.pl.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 202, tel. 82 572 56 90 w.131.