Prawe 3 mln zł otrzyma Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. W uroczystości wręczenia umów z ramienia władz powiatu uczestniczył Wiesław Holaczuk – członek zarządu wraz z dyrektor PUP – Ewą Osowiec.

Fundusze unijne trafią do powiatowych urzędów pracy (PUP) z województwa lubelskiego na realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wręczone we wtorek w Lublinie umowy o dofinansowanie są zwieńczeniem naboru przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. W odpowiedzi złożonych zostało 21 wniosków o wartości blisko 98 mln zł, z czego ponad 83 mln zł to dofinansowanie UE (85% wartości projektu), natomiast niemal 15 mln zł to wkład krajowy z Funduszu Pracy (15% wartości projektu). Wszystkie złożone projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Powiat włodawski ma niestety od lat najwyższy wskaźnik bezrobocia – mówi Mariusz Zańko, starosta włodawski – dlatego też te środki bardzo pomogą w naszej sytuacji. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych czy trwale wykluczonych jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego też jestem przekonany, że te środki europejskie skutecznie ograniczą skalę bezrobocia w naszym powiecie i wpłyną na poprawę życia wielu naszych mieszkańców.

Pozyskane pieniądze można będzie przeznaczyć na aktywizację osób poszukujących pracy, zainteresowanych stażem lub poradnictwem zawodowym. Formy wsparcia obejmą: staże, szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy, dotacje na samozatrudnienie, pośrednictwo pracy, poradnictwo i staże zawodowe. Grupę docelową stanowią: bezrobotni; osoby młode, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo; osoby odchodzące z rolnictwa, osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności.

Realizacja projektów potrwa do 30 czerwca 2025 r. Szacuje się, że dzięki projektom PUP realizowanym w edycji 2024/2025 zostanie objętych wsparciem blisko 6 tys. osób bezrobotnych, w tym niemal 1,2 tys. osób długotrwale bezrobotnych oraz ponad 2,3 tys. osób w wieku 18-29 lat. Planowane jest objęcie wsparciem w postaci dotacji na samozatrudnienie 741 osób, co powinno przełożyć się na nowe miejsca pracy w regionie.