Rada Powiatu we Włodawie zaprasza na XLVII sesję Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji, która odbędzie się 21 lutego 2023 r. (wtorek)
o godz. 12:00.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2022 rok;
5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2022 rok;
5.3. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i stanu zabezpieczeń ogrodzeń na terenach szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włodawski;
5.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Zarząd Powiatu we Włodawie w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania wewnętrznymi drogami gminnymi w obrębach ewidencyjnych Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin;
5.5. w sprawie przejęcia przez Powiat Włodawski zadania zleconego administracji rządowej;
5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Włodawskiego;
5.7. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego prowadzonych przez inne organy niż Powiat Włodawski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
5.8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026;
5.9. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
5.10. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 we Włodawie,
5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” we Włodawie,
5.12. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
5.13. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Włodawskiego,
5.14. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Włodawskiego.
6. Sprawozdania:
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności w 2022 r.;
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2022 roku;
– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2022 rok,
– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włodawski w 2022 roku.
7. Informacje:
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2022 roku programu pomocy dziecku i rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie włodawskim w latach 2022-2031;
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie włodawskim za 2022 rok,
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2022 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026”,
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2022 roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031”,
– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2022 r.
– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2022 r.
8. Wnioski i oświadczenia radnych
9. Zakończenie obrad.