PRZEWODNICZĄCY RADY  POWIATU  WE  WŁODAWIE

Zaprasza na LVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji, która rozpocznie się 28 września 2023 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie

 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: LII, LIII, LIV, LV i LVI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 r.;
  • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Włodawskim a Powiatem Bialskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego;
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat włodawski;
  • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położnych na terenie powiatu włodawskiego;
  • w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2023 i 2024 rok;
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026;
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

 

 1. Sprawozdania:

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na obszarze powiatów: bialskiego, miasta Biała Podlaska, łosickiego, parczewskiego, radzyńskiego
i włodawskiego w 2022 r;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Parczewie z działań podejmowanych na obszarze powiatu włodawskiego w 2022 r.;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie z działań podejmowanych na obszarze powiatu włodawskiego za 2022 r.

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęcznej z działań podejmowanych na obszarze powiatów: łęczyńskiego, chełmskiego, świdnickiego, lubelskiego i włodawskiego za 2022 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.