PRZEWODNICZĄCY RADY  POWIATU  WE  WŁODAWIE

zaprasza na LXII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji, która rozpocznie się 21 grudnia 2023 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z LVII, LVIII, LIX i LX i LXI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
  3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
  4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (projekt wraz z załącznikami wysłany do Państwa mailem z dnia 15.11.2023 r.),

wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

odczytanie przez skarbnika uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Włodawskiego,

dyskusja nad projektem uchwały,

procedura głosowania;

5.2. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 (projekt wraz z załącznikami wysłany do Państwa mailem z dnia 15.11.2023 r.),

wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

odczytanie przez skarbnika uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Powiat Włodawski,

dyskusja nad projektem uchwały,

procedura głosowania;

5.3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2024 r.;

5.4. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2024 r.;

5.5. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2024 r.;

5.6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023;

5.7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2026;

5.8. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu we Włodawie do Rady Muzeum przy Muzeum – Zespole Synagogalnym we Włodawie;

5.9. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum – Zespole Synagogalnym we Włodawie.

  1. Analiza oświadczeń majątkowych za 2022 r. dokonana przez:

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– Starostę Włodawskiego;

– Wojewodę Lubelskiego.

  1. Informacje:

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023;

– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2022/2023;

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2022/2023;

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z przygotowania dróg powiatowych do sezonu zimowego 2023/2024;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej w powiecie włodawskim na 2024 r.

  1. Wnioski i oświadczenia radnych
  2. Zakończenie obrad.