PRZEWODNICZĄCA RADY  POWIATU  WE  WŁODAWIE

zaprasza na IV sesję Rady Powiatu we Włodawie VII kadencji, która rozpocznie się

28 czerwca 2024 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: I, II i III sesji Rady Powiatu we Włodawie
  VII kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Włodawskiego za 2023 rok” (raport przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 27 maja 2024 r.).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu we Włodawie za 2023 rok (projekt uchwały przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2024 r.).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie
  z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok (sprawozdanie zarządu przesłane dnia 9 maja 2024 r., projekt uchwały przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2024 r.):

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą Rady Powiatu we Włodawie;

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje;

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok;

– dyskusja nad projektem uchwały;

– procedura głosowania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok (projekt uchwały przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2024 r.):

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą Rady Powiatu we Włodawie;

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje;

– odczytanie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wniosku komisji
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wraz z uzasadnieniem;

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;

– dyskusja nad projektem uchwały;

– procedura głosowania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu we Włodawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/390/23 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodawie, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lucie, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Różance, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego wraz ze służebnością przechodu i przejazdu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony doznających przemocy domowej w Powiecie Włodawskim na lata 2024-2031”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2031”.
 13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie za 2023 rok z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi włodawskiemu oraz jego jednostkom podległym (sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 508/24 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2024 r. przesłanej Państwu pocztą elektroniczną dnia 9 maja 2024 r.).
 14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
 15. Sprawozdanie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej.
 16. Sprawozdanie Nadzoru Wodnego w Parczewie.
 17. Informacje:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie włodawskim;

– Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie – Informacja dotycząca bezrobocia w powiecie włodawskim za 2023 rok – skutki i zapobieganie;

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie o petycjach skierowanych do Rady Powiatu we Włodawie w 2023 r.;

– Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie z działalności za 2023 r.;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie dotycząca przygotowania do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2024 roku;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dotyczącą przygotowania do sezonu letniego 2024 roku.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.