XXXVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji

Rada Powiatu we Włodawie informuje, że  31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 1200  rozpocznie się XXXVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIV sesji, XXXV i XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2021 rok;
  • przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2021 rok;
  • rozpatrzenia skargi Tadeusza Kurkowskiego na działalność Starosty Włodawskiego, Wicestarosty oraz Kierownika Wydziału Budownictwa
   i Inwestycji;
  • ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnym powiatu włodawskiego;
  • przyjęcia do realizacji „Programu pomocy dziecku i rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Włodawskim na lata 2022-2031”;
  • dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 roku w powiecie włodawskim;
  • podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku;
  • wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 we Włodawie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie;
  • wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowych położonych we Włodawie, stanowiących własność Powiatu Włodawskiego;
  • oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we Włodawie przy al. Piłsudskiego 52;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025;
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2022;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie.
 1. Sprawozdania:

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2021 r.;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności w 2021 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” z działalności w 2021 r.;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat włodawski w 2021 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności w 2021 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2021 r.;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku;

– Muzeum-Zespołu Synagogalnego we Włodawie z działalności w 2021 r.  

 1. Informacje:

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2021 r.;

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2021 r.;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie o stanie bezpieczeństwa powiatu włodawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z działań w 2021 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021” w 2021 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2021 r. „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021”;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2021 r. „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim za 2021 r.”;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2021 r. „Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026”.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych
 2. Zakończenie obrad.