Załącznik
do Uchwały Nr 94 /2019
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 24 października 2019 r.

WYKAZ NR 3/2019

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp. Położenie Nr

działki

Tryb

sprzedaży

Powierzchnia

działki w m2

Nr księgi

wieczystej

Cena

nieruchomości

Uwagi
1. Włodawa 2087 bezprzetargowy 52 m2 LU1W/00033426/2 1250,00
  1. Nieruchomość według miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włodawa znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej na mapie symbolem D. 15 MN.
  2. Ceną sprzedaży w trybie bezprzetargowym będzie wartość określona zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
  3. Nieruchomość nie zabudowana, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  4. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
  5. Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 24.10.2019 r. do dnia 14.11.2019 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Włodawie w Biuletynie Informacji Publicznej – https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl.
    Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie opublikowana w prasie.
  6. Osoby zainteresowane, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy
    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w sprawie nabycia nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Starosta Włodawski
/-/ Andrzej Romańczu