RADA  POWIATU  WE  WŁODAWIE

informuje, że 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00

 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie rozpocznie się

XLII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: XXXIX, XL i XLI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie  Gminy Hańsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  położonej we Włodawie przy ul. Sztabowej, Żołnierskiej, Garnizonowej,  stanowiącej  własność Powiatu Włodawskiego;
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat włodawski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
  • w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 we Włodawie;
  • zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/233/22 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;
  • w sprawie powierzenia Powiatowi Włodawskiemu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość” zwanego „projektem”;
  • w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2025;
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 1. Sprawozdania:

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2021 r;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Parczewie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego
w 2021 r.;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny we Włodawie z działań podejmowanych na terenie powiatów: włodawskiego, bialskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, parczewskiego za 2021 r.

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęcznej z działań podejmowanych na terenie powiat włodawskiego za 2021 r.

 1. Informacje:

– Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu włodawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie za pierwsze półrocze 2022 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych
 2. Zakończenie obrad.