Trwający kilka lat proces scalenia gruntów w Woli Uhruskiej i Bytyniu (z enklawą w Józefowie) dobiegł końca. Postępowanie scaleniowe wszczęto postanowieniem z 24 października 2016 r., a brało w nim udział prawie tysiąc uczestników –  właścicieli gruntów na obszarze scalenia. W trakcie postępowania scaleniowego zostały też określone zarysy zagospodarowania poscaleniowego. – Tu, jak nigdzie indziej, doszło do zderzenia interesu rolników i nierolników. Była silna grupa chcąca skierować główny strumień pieniędzy na drogi prowadzące do gruntów rolnych i leśnych, ale z drugiej strony był nacisk, by projektować drogi tylko na obszarach zabudowanych. Jako że scalenie jest dedykowane głównie rolnikom, wybraliśmy wariant godzący dwie strony, tj. zaproponowaliśmy główne drogi do pól w lepszym standardzie, ale też wybraliśmy do zagospodarowania kilka dróg w samej Woli Uhruskiej i Bytyniu, które były dotychczas bardzo zdegradowane. Pod takim rozwiązaniem podpisała się zdecydowana większość rady uczestników scalenia, choć nie wszyscy. Żeby wypracować kompromis potrzeba było zorganizować bardzo wiele spotkań i narad – wspomina początki starosta Andrzej Romańczuk. 

Gdy 15 czerwca 2020 roku wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu, powiat rozpoczął kolejny etap – zagospodarowanie poscaleniowe.-  Zdecydowanie był to najtrudniejszy z dotychczasowych obiektów pod kątem zagospodarowania. Startowaliśmy z kwotą 3,3 mln zł na ten cel, a potrzeby były ogromne. Z uczestnikami scalenia założyliśmy budowę lub przebudowę ponad 30 km, przy czym większość istniejących dróg praktycznie nie istniało, były też drogi całkowicie zarośnięte zakrzaczeniami i lasem. W dodatku projektowanie przypadło na pierwsze fale COVID, co bardzo wydłużyło ten etap – mówi Adam Panasiuk, koordynator scaleń w powiecie włodawskim. Paradoksalnie COVID pomógł zwiększyć kwotę pomocy. – Na początku pandemii nastąpił znaczny skok cen w budownictwie, a w związku z tym zmieniły się zasady przyznawania pomocy poprzez otwarcie możliwości zwiększenia kwoty pomocy. I my z tej okazji skorzystaliśmy, byliśmy jednym z pierwszych powiatów w Polsce. I to udało się zwiększyć do kwoty 4,6 mln zł. Bez tego zwiększenia wykonanie założonego zakresu nie byłoby realne – dodaje A. Panasiuk.   

W zeszłym roku wykonano około 1/3 zakresu zagospodarowania, w tym roku szczęśliwie dobiegł końca kolejny etap i tym samym zagospodarowania zakończono. – Roboty na ten rok w marcowym przetargu podzielone zostały na 4 części. Wszystkie wygrała firma MURPOL Józefa Mrugały. Jestem zadowolony z efektów pracy tej firmy. Teren był wyjątkowo trudny. Większość dróg praktycznie nie istniało, ponadto drogi nad Bugiem ciągnęły się przez zakrzaczenia, trzeba było też na większości odcinków zastosować geowłókninę w podbudowie. Do większości działek nad Bugiem nie było dojazdu, rolnicy musieli przejeżdżać przez działki innych właścicieli. Ten problem udało się nam im rozwiązać. Co ciekawe nowe drogi nad Bugiem i przez lasy stały się też atrakcyjnymi pod kątem turystycznym. Podczas każdej wizyty mijaliśmy spacerowiczów, a przede wszystkim wędkarzy – mówi z zadowoleniem A. Panasiuk, który w towarzystwie Leszka Dejneki, specjalisty starostwa, przedstawiciela gminy, inspektora nadzoru oraz oczywiście przedstawicieli wykonawcy dokonał odbioru końcowego robót.

W ramach tegorocznych prac od podstaw wykonano łącznie 11 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej, a 15 km dróg naprawiono odcinkowo. Ponadto oczyszczono dwa rowy o łącznej długości prawie 1 km.

Koszty prac tegorocznych robót (tj. 3.253.682,31 zł) zostały poniesione w ramach realizowanej przez Powiat Włodawski operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, tj. operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2.070.317,80 zł kosztów pokrytych zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 1.183.364,51 zł z Budżetu Państwa.

Efekty prac:

Przed:

Po: