Przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie informuje, że 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00  rozpocznie się XXVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Obrady będą odbywały się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2020 rok;
  • w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2020 rok;
  • w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026;
  • w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 roku w Powiecie Włodawskim;
  • w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

5.6. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu we Włodawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie;

5.7. w sprawie przekazania własnego zadania publicznego Powiatu     Włodawskiego Gminie Stary Brus;

5.8.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024;

5.9.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

 1. Sprawozdania:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2020 r.;

– Powiatowego Ośrodka Wparcia „Przystań” we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2020 r.;

– Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat włodawski w 2020 r.;

– Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie z działalności za 2020 r.

 1. Informacje:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2020 r. Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włodawskim w latach 2011-2021;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2020 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim za 2020 r.;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2020 r. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie włodawskim na lata 2011-2021”;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie o stanie bezpieczeństwa powiatu włodawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z działań KPPSP we Włodawie w 2020 r.

– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2020 r.;

– Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności w 2020 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.