Informujemy, że 5 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie Powiatowego Centrum Usług Społecznych – sztandarowej inwestycji powiatu włodawskiego.

Uroczystości rozpoczęły się występem artystycznym zespołu “Iskra” – reprezentującym Powiatowy Ośrodek Wsparcia “Przystań” we Włodawie – jedną z placówek mieszczących się w nowoczesnym Centrum. Następnie przywitano gości honorowych, wśród których byli obecni m.in. posłowie na sejm RP: Jacek Czerniak, Władysław Kosiak-Kamysz oraz Stefan Krajewski, senator Józef Zając, a także Krzysztof Hetman – poseł do parlamentu EU. Nie zabrakło również przedstawicieli wojewody lubelskiego, duchownych oraz kierowników instytucji, służb, inspekcji i straży z województwa lubelskiego i powiatu włodawskiego. W uroczystości uczestniczyło także liczne grono samorządowców z powiatu włodawskiego, przedstawiciele wykonawcy inwestycji – włodawskiej firmy HANDBUD: Wiesław i Robert Blicharscy oraz media.

Po powitaniu wysłuchano przemówień okolicznościowych. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz – starosta włodawski Andrzej Romańczuk – Projekt powstał na podstawie przemyśleń i wniosków wyciągniętych przy realizacji poprzednich projektów społecznych. To właśnie wówczas uwidoczniła się potrzeba istnienia dziennego domu opieki czy czynnego zagospodarowania osób z niepełnosprawnościami. W tak słabo zurbanizowanym powiecie, jak nasz, dostęp do podstawowych usług społecznych był nieco utrudniony. Dzięki powstaniu nowoczesnego Centrum ta luka została wypełniona.

Po staroście głos zabrali inni, którzy przede wszystkim gratulowali pomysłu oraz podziwiali rozmach i społeczną wagę tego projektu. Po przecięciu wstęgi, duchowni poświęcili obiekt, zaś goście ruszyli do zwiedzania budynku.

Głównym celem budowy Powiatowego Centrum Usług Społecznych było przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy.

W tym właśnie budynku, po byłej jednostce wojskowej, utworzono nowoczesne Centrum, w którym skupiają się jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Usługi społeczne świadczone w tym miejscu mają charakter profilaktyczny, aktywizujący i interwencyjny na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Warto dodać, że realizacja projektu przyczyniła się do powstania kilkudziesięciu miejsc pracy.

Centrum składa się z następujących placówek:
1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” – filia we Włodawie – dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przystań jest jednostką terapeutyczno-opiekuńczą świadczącą usługi w formie dziennej.
2. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” filia we Włodawie, z przygotowanymi 30 miejscami dla osób w podeszłym wieku. DPS będzie świadczył usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
3. Dzienny Dom SENIOR+ przeznaczony jest dla 30 nie aktywnych zawodowo uczestników w wieku po 60 roku życia. Jednostka zapewnia Seniorom dzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne, terapeutyczne oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.
4. Gotowe są także dwa mieszkania wspomagane przeznaczone dla osób przygotowujących się do samodzielnego życia oraz osób, dla których pobyt w mieszkaniu jest alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
5. Zakład Aktywności Zawodowej – jednostka będzie prowadziła działalność z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Działalność ZAZ będzie skupiała się na świadczeniu usług dla jednostek działających na obszarze Powiatowego Centrum Usług Społecznych oraz innych jednostek na terenie Powiatu Włodawskiego.
6. Tworzone są także pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z pomieszczeń na potrzeby działalności szkoleniowej oraz rozwoju wolontariatu.