OGŁOSZENIE
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie III kadencji na lata 2024-2027

Działając na podstawie Uchwały nr XXXIV/206/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie.
Zgodnie z § 4 ust.1 Regulaminu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie, który stanowi załącznik do uchwały nr XXXIV/206/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 września 2017 roku Rada składa się z 11 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu włodawskiego.
Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie podmioty upoważnione dokonują poprzez przesłanie kart zgłoszeń drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.wlodawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa w terminie do dnia 8 maja 2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu)
Informacje w sprawie naboru do PRDPP we Włodawie można uzyskać w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 202, tel. 82 572 56 90 w. 131.

Załączniki:
Uchwała nr XXXIV_206_17 Rady Powiatu i Regulamin

Ogłoszenie o naborze kandydatów ngo

Zał. nr 1 Karta zgloszenia kandydata do PRDPP