Powiat włodawski działa zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i kieruje się w realizacji polityki inwestycyjnej Standardami Obsługi Inwestora PAIH.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze dane statystyczne oraz informacje na temat potencjału gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych.


The Włodawa Poviat operates in accordance with the guidelines of the Polish Investment and Trade Agency (PAIH) and adheres to the PAIH Investor Service Standards in the implementation of its investment policy.

Below you will find the most important statistical data and information regarding the economic potential and investment areas.


Grafika atuty inwestycyjne Powiatu

Aktualną bazę terenów inwestycyjnych znajdą Państwo na https://baza.paih.gov.pl/?lang=pl

You can find the current database of investment areas at https://baza.paih.gov.pl/?lang=pl

Oferta inwestycyjna .pdf


Dlaczego warto tu inwestować / Why it’s worth investing here
Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć inwestycje w tym regionie:
1. Strategiczne położenie geograficzne: Powiat Włodawski znajduje się na wschodzie Polski, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. To strategiczne położenie czyni go ważnym węzłem komunikacyjnym i handlowym. Inwestycje w tym regionie mogą skutkować wzrostem eksportu i handlu międzynarodowego.
2. Bogactwo przyrodnicze: Powiat Włodawski leży w Poleskim Parku Narodowym, który jest jednym z największych i najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Europie. Ta unikalna i piękna przyroda przyciąga turystów, co może stworzyć wiele możliwości biznesowych związanych z branżą turystyczną i rekreacyjną.
3. Różnorodność rolnictwa: Powiat Włodawski jest znany z wysokiej jakości produktów rolnych i hodowlanych. Region ten ma dogodne warunki do rozwoju rolnictwa, w tym gleby o wysokiej żyzności oraz duże obszary uprawne. Inwestowanie w rolnictwo lub agrobiznes w tym regionie może przynieść znaczne zyski.
4. Rozwinięta infrastruktura: Powiat Włodawski posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w tym sieć dróg i połączeń kolejowych, co ułatwia zarówno transport towarów, jak i komunikację pasażerską. W ostatnich latach inwestycje w infrastrukturę zostały znacznie zwiększone, co wpływa na atrakcyjność regionu dla przedsiębiorców.
5. Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej: Powiat Włodawski ma dość dużą populację, co oznacza dostęp do lokalnej siły roboczej. Może to być korzystne dla firm, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników w różnych sektorach, takich jak przemysł, usługi czy rolnictwo.
6. Potencjał rozwoju turystyki: Region ten ma wiele atrakcji turystycznych, takich jak Poleski Park Narodowy, rezerwaty przyrody, jeziora i unikalne ekosystemy. Rozwój turystyki może przynieść wzrost gospodarczy, stworzyć miejsca pracy i przyciągnąć inwestorów związanych z sektorem turystycznym.
7. Programy wsparcia inwestycji: Polska i Unia Europejska oferują różne programy i fundusze wsparcia dla inwestorów, którzy chcą ulokować swoje środki finansowe w mniej rozwiniętych regionach, w tym Powiecie Włodawskim. Te programy mogą pomóc w uzyskaniu finansowania i zachęcić do inwestowania w ten region.
Here are a few reasons to consider investing in this region:
1. Strategic geographical location: Włodawa Poviat is situated in eastern Poland, near the borders with Belarus and Ukraine. This strategic location makes it an important transportation and trade hub. Investments in this region can result in increased exports and international trade opportunities.
2. Rich natural resources: Polesie National Park (located within the Włodawa Poviat) is one of the largest and most valuable natural areas in Europe. This unique and beautiful nature attracts tourists, creating many business opportunities in the tourism and recreational industries.
3. Agricultural diversity: Włodawa Poviat is known for its high-quality agricultural and livestock products. The region offers favorable conditions for agriculture, including fertile soil and large arable areas. Investing in agriculture or agribusiness in this region can yield significant profits.
4. Developed infrastructure: Włodawa Poviat has well-developed infrastructure, including road networks and railway connections, facilitating both the transportation of goods and passenger travel. Recent investments in infrastructure have further enhanced the region’s attractiveness to entrepreneurs.
5. Access to a skilled workforce: Włodawa Poviat has a relatively large population, providing access to a local workforce. This can be beneficial for companies in need of skilled workers across various sectors, such as industry, services, or agriculture.
6. Tourism development potential: The region boasts many tourist attractions, including the Polesie National Park, nature reserves, lakes, and unique ecosystems. Developing tourism can contribute to economic growth, create job opportunities, and attract investors in the tourism sector.
7. Investment support programs: Poland and the European Union offer various support programs and funds for investors interested in allocating their financial resources in less-developed regions, including Włodawa Poviat. These programs can assist in obtaining financing and incentivize investment in the region.