W dniu 1 września 2020 r. Zarządzeniem Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie do dofinansowania została wybrana pierwsza pula projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane i ocenione. Zestawienie wniosków, które zostały pozytywnie ocenione znajduje się na poniższej Liście projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania.

Pozostałe wnioski podlegają ocenie, w przypadku gdy spełnią kryteria wyboru zostaną uwzględnione na kolejnych listach (w granicach alokacji przeznaczonej na nabór)

Lista projektów, które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania – 1.09.2020 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na stronie: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-1/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-i-zostaly-wybrane-do-dofinansowania/

Jednocześnie informujemy, że dnia 1 września 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CLXXX/3426/2020 zatwierdził treść załącznika nr 4 pn. „Obowiązki informacyjne Beneficjenta”, do Wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 3 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.