Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Holeszowie

Do października będzie przebudowany ok. 5 km odcinek drogi powiatowej Nowy Holeszów – Holeszów. Przetarg na remont tej drogi wygrała firma, która zaoferowała cenę 2,6 mln zł (wartość kosztorysowa – 4,9 mln zł).

Starosta Andrzej Romańczuk w asyście wicestarosty Tomasza Korzeniewskiego i członka zarządu Adama Panasiuka oraz dyrektora ZDP we Włodawie Marcina Łopackiego podpisał z firmą B.G. Construction z Wólki Tarnowskiej umowę na przebudowę tej drogi. Przebudowa drogi zostanie sfinansowana w połowie przez rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, a w połowie przez powiat (25%) i gminę Hanna (25%).

– Powiat Włodawski już w 2016 r. składał wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Niestety pomimo pozytywnej oceny wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. Warto dodać, że przebudowa tej drogi wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg leżących w gestii Powiatu Włodawskiego określoną w Planie rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie włodawskim na lata 2019-2025. Ponadto z uwagi na to, że drogi powiatowe 1735L i 1091L zostały przebudowane w latach 2009-2010, w wyniku realizacji projektu powstanie jednorodny ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej 816 – Hanna – Nowy Holeszów – Holeszów.

Na odcinku 4,4 km tej fatalnej drogi zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Zostanie też przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową oraz drogą gminną. Droga zostanie wyposażona w oznakowanie pionowe i poziome.

– Sama droga w Holeszowie jest w bardzo kiepskim stanie. Istniejąca nawierzchnia charakteryzuje się licznymi uszkodzeniami warstwy ścieralnej i podbudowy, struktura nawierzchni jest otwarta, a więc nieodporna na przenikanie wody. Występują liczne ślady remontów cząstkowych, spękania podłużne i poprzeczne, koleiny i zapadnięcia, a w okresie wiosennym przełomy. Na niektórych odcinkach brak jest normatywnej szerokości, krawędź jezdni jest wykruszona. Z uwagi na ciągle wzrastający ruch pojazdów, zwłaszcza ciężkich, konstrukcja jezdni ulega ciągłej degradacji. Wybudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku droga nie jest dostosowana do przeniesienia aktualnego natężenia ruchu – czytamy w dokumencie przetargowym.

Realizacja inwestycji w sposób znaczący poprawi dostępność do usług publicznych prowadzonych w Nowym Holeszowie i Holeszowie. Przedmiotowa inwestycja drogowa polepszy również dojazd mieszkańców obu wsi do instytucji publicznych znajdujących się w Hannie, tj. urzędu, szkoły, banku, gops, poczty, lecznicy dla zwierząt, zakładu komunalnego, a także ośrodka zdrowia i apteki. Realizacja inwestycji poprawi również dostępność komunikacyjną do Włodawy i do Lublina.

Skrócenie czasu przejazdu umożliwi sprawną i szybką komunikację służb alarmowych w miejscu o wzmożonym ruchu. Dobra droga daje bowiem możliwość szybkiego podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych i minimalizacji strat.