PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 20 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 rozpocznie się zdalna (online) XXIII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z:XXI sesji zwyczajnej i XXII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.

5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Włodawskiego za 2019 rok”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu we Włodawie za 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok:

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.,

– dyskusja nad projektem uchwały,

– procedura głosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok :

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie,

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

– odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem,

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,

– dyskusja nad projektem uchwały,

– procedura głosowania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat włodawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

14. Sprawozdania:

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2019 r;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2019 r;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Parczewie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2018 r.;

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny we Włodawie z działań podejmowanych na terenie powiatów: włodawskiego, bialskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, parczewskiego za 2019 r.

15. Informacje:

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dotycząca przygotowania do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2020 r.;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie dotycząca przygotowania do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2020 r.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Zakończenie obrad.