Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta

  • W ramach realizowanego projektu, w budynku po byłej jednostce wojskowej, powstaje Powiatowe Centrum Usług Społecznych, w którym funkcjonować będą jednostki organizacyjne pomocy społecznej. W obszarze działalności tych jednostek świadczone będą usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Budynek i jego otoczenie zostaną dostosowane do pełnienia funkcji społecznych związanych z realizacją usług opieki środowiskowej w formie wsparcia dziennego i usługi w domu pomocy społecznej.
  • Powiatowe Centrum Usług Społecznych skupiać będzie: Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań”, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy, mieszkania wspomagane, a także Zakład Aktywności Zawodowej.
  • Warto wspomnieć, że w jednostkach organizacyjnych skupionych w PCUS, świadczących usługi społeczne, jednym z elementów działalności terapeutycznej będzie działalność kulturalna. Program działalności kulturalnej będzie dostosowany do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych w celu zapobiegania izolacji społecznej, aktywizowania do udziału w życiu społecznym, realizacji własnych zainteresowań.
  • Co ważne, projekt generuje nowe miejsca pracy, a także przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej – zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 KW na potrzeby własne Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczna
Okres realizacji projektu: od 2017-09-28 do 2021-12-31
Wartość projektu: 9 771 193, 23 zł
Dofinasowanie: 6 763 145, 84 zł
Wkład własny: 1 193 496,33 zł

Logotyp EFRR

spacer 360

Film promocyjny

Wizualizacje budynku

Postęp prac

2021

Sierpień-listopad

Lipiec

Maj-czerwiec

Marzec-kwiecień

Luty

Styczeń

2020

Październik-listopad

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec