Powiat Włodawski uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej na projekt „System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Włodawskim”.

Projekt realizujemy, aby stworzyć system doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w powiecie włodawskim, co będzie miało wpływ na poprawę świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w warunkach zmieniającego się klimatu.

Celem towarzyszącym jest wspieranie przystosowania społeczności lokalnej do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Realizacja założeń projektowych wychodzi naprzeciw prowadzonej polityki ochrony środowiska regulowanej prawodawstwem Unii Europejskiej i Polski.

Poprzez stworzenie systemu doradztwa wesprzemy globalną walkę ze zmianą klimatu.

W projekcie powstanie mobilny Punk Doradztwa Klimatycznego. Zatrudnimy i przeszkolimy doradcę klimatycznego, do zadań którego będzie należało min. zapewnienie mieszkańcom i urzędnikom powiatu konsultacji w zakresie: odnawialnych źródeł energii, budynków energooszczędnych, neutralności klimatycznej, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami, a także źródeł finansowania wyżej wymienionych działań. Odbędzie się co najmniej 300 konsultacji doradczych, w tym indywidualnych. Usługi doradcze skierowane będą do szerokiego grona interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek sektora finansów publicznych oraz gmin powiatu włodawskiego.

W ramach realizacji zadań projektowych planowane są akcje edukacyjno-informacyjne w formule opracowania i wydania podręczników dla przedsiębiorców i mieszkańców, utworzenia strony internetowej, udzielanych konsultacji społecznych, konferencji, a także warsztatów kompetencyjnych dla przedstawicieli JST oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Docelowo działania projektowe wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Konsultacje z mieszkańcami, instytucjami publicznymi i prywatnymi dotyczyć będą zagadnień poprawy jakości powietrza oraz innych komponentów środowiska.  Dzięki doradztwu w stosowaniu odnawialnych źródeł energii i ochrony zieleni miejskiej nastąpi zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz wdrożenie gospodarki cyrkularnej.

Doradztwo wpłynie nie tylko na popularyzację ekologicznych rozwiązań, ale również będzie miało praktyczne zastosowanie. Doradca poruszy bowiem np. aspekt zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, co ma wpływ na bioróżnorodność obszaru zurbanizowanego oraz odprowadzenie wody opadowej do gruntu. Mieszkańcom i innym podmiotom przedstawione zostaną pozytywne aspekty budowania m.in. stawów retencyjnych, niecek, zbiorników, rowów bioretencyjnych, rowów infiltracyjnych, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, tworzenie nawierzchni przepuszczalnych, podłoży strukturalnych, terenów zielonych. Temat doradztwa obejmować będzie również gospodarkę odpadami, w tym segregację i zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnej i świadomej konsumpcji.

Budowanie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej prowadzone będzie w oparciu o wykorzystanie mediów lokalnych oraz informacji w przestrzeni publicznej. Do budowania świadomości społecznej mieszkańców powiatu posłuży planowana kampania informacyjno-promocyjna obejmująca elementy programu edukacyjnego propagującego nowe wzorce postępowania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Efektem projektu będzie poprawa świadomości, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, co przełoży się w przyszłości na zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfer, łagodzenia zmian klimatu i zwiększenie odporności na wynikające z nich klęski żywiołowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 447 690,70 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 380 536,58 zł