Zakres robót:

– wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (grubość warstw łączna 9 cm) na odcinku 2700 m

– wykonanie poszerzenia nawierzchni na całym odcinku do 5,5 m

– wymiana przepustów pod koroną drogi (53 m)

– wykonanie zjazdów na drogi publiczne

– przebudowa skrzyżowań z DW 816

–  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Koszty:

Roboty budowlane – 3.664.422,70 zł

Nadzór inwestorski  – 16.482,00 zł

Razem: 3.680.904,70 zł

Dofinansowanie:

Dofinansowanie z Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych  – 3.361.089,29 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A, ul. 11 listopada 170, 21-200 Parczew

Termin wykonania:

9 listopada 2023 r.