Opis inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L na długości 2,70 km polegająca
na wykonaniu: robót przygotowawczych, wykonaniu przepustów, zjazdów oraz poboczy tłuczniowych, włączenia dróg gminnych, nawierzchni, oznakowania pionowego
oraz poziomego.

Dofinansowanie: 3.361.089,29 PLN

Całkowita wartość: 3.644.422,70 PLN