Opis inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1708L na odcinku 3,765 km polegająca
na wykonaniu: robót przygotowawczych, wykonaniu peronów przystankowych, zjazdów na drogi lokalne, zatoki autobusowej poboczy gruntowych, poszerzenia, nawierzchni, oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dofinansowanie: 4.132.910,49 PLN

Całkowita wartość: 5.861.527,50 PLN