Opis inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L na odcinku 0,447 km polegająca
na wykonaniu: robót przygotowawczych, odcinka kanalizacji deszczowej, odciążenia kanałów ciepłowniczych zjazdów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, nawierzchni, oznakowania poziomego i pionowego oraz robót energetycznych.

Dofinansowanie: 3.324.966,75 PLN

Całkowita wartość: 3.499.965,00 PLN