Biedronka zaprasza Organizacje PP do programu przekazywania żywności dla potrzebujących

Sieć sklepów Biedronka zaprasza Organizacje Pożytku Publicznego do udziału i współpracy w programie na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, polegającym na przekazywaniu niesprzedanych artykułów spożywczych potrzebującym.

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę* rocznie, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków. Należy przeciwdziałać temu problemowi.

W okresie od 2016 r. Biedronka przekazała ponad 10 tys. ton żywności o łącznej wartości ponad 200 mln zł, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

Informujemy przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym.

Należy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp w celu zgłoszenia udziału w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących. O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.