Operację zrealizowano w dwóch etapach: postępowanie scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

W ramach postępowania scaleniowego wykonano następujące czynności:

1. Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów.

2. Opracowanie projektów dot. ustalenia rodzaju i zakresu zabiegów urządzeniowo-rolnych i przybliżonych kosztów ich realizacji.

3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem ich wykorzystywania w projekcie scalenia gruntów.

4. Przygotowanie dokumentacji dot. oceny oddziaływania scalenia na środowisko.

5. Aktualizacja klasyfikacji gruntów oraz wykonanie map glebowo-rolniczych.

6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia.

7. Zbadanie ksiąg wieczystych i porównanie ich danych z rejestrem ewidencji gruntów.

8. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.

9. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.

10. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.

11. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości.

12. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów dla ujawnienia danych po scaleniu gruntów w księgach wieczystych.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonano czynności w ramach:

  • Poprawy parametrów melioracji szczegółowej:

Odkrzaczenia (usuwanie zakrzaczeń, koszenie starej roślinności, karczowanie pni i wywóz karpin) i odmulenia (pogłębienie koryta, odmulenie istniejących przepustów, oczyszczenie wylotów drenarskich) rowów melioracji szczegółowej na długości 31,72 km, jak również budowa 1 przepustu i przebudowa 47 przepustów poprzez wymianę leżaków lub ich uszczelnienie.

  • Budowy i przebudowy dróg:

W zakresie budowy dróg wykonano 4,2 km dróg o nawierzchni asfaltowej (szerokość stała 5 m) i 3,8 km dróg o nawierzchni tłuczniowej (szerokości 4 m). W ramach budowy wymieniono istniejące przepusty betonowe na rury HDPE, przeniesiono sieci teletechniczne poza pasem jezdni, usunięto urządzenia kolidujące, tj. hydranty, słupy energetyczne. Na odcinku 1 km wykonano nasadzenia kompensacyjne sadzonek jarzębu, jabłoni i gruszy.

W zakresie przebudowy dróg odtworzono 1 km drogi wykonanej z płyt JOMB oraz przebudowano 10,6 km dróg o nawierzchni żwirowej (z odcinkowym wyłożeniem koryta drogi geowłókniną) poprzez wyprofilowanie równiarką korony drogi, odwodnienie, nawiezienie piasku w zaniżone miejsca, wykonanie dodatkowych nawierzchni konstrukcyjnych.

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 12.240.754,44 zł. Koszty zrealizowane w ramach projektu sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%) oraz Budżetu Państwa (36,37%).