RADA  POWIATU  WE  WŁODAWIE

informuje, że 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10.00

 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się

XXXIX sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Włodawskiego za 2021 rok” (raport przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 30 maja 2022 r.).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu we Włodawie za 2021 rok (projekt przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2022 r.).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie
  z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok (projekt przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2022 r.):

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje;

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok;

– dyskusja nad projektem uchwały;

– procedura głosowania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok (projekt przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 maja 2022 r.):

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje;

– odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z uzasadnieniem;

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;

– dyskusja nad projektem uchwały;

– procedura głosowania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych”.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu włodawskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobku Maryi z Bogdanowiczów Hempel i jej męża Aleksandra Hempla na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich ikony „Matka Boska z Dzieciątkiem” w Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Otto Ferdynandowicza Ganniga na cmentarzu
  rzymskokatolickim we Włodawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1706L na odcinku ulicy Chmielnej w Różance.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Kościelnej 7 we Włodawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Senior”
  w Różance.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Orchówek – Chełm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie za 2021 rok z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi włodawskiemu oraz jego jednostkom podległym (sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 311/22 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 31 marca 2022 r. przesłanej Państwu pocztą elektroniczną dnia 31 marca 2022 r.).
 16. Informacje:

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie o petycjach skierowanych do Rady Powiatu we Włodawie w 2021 r.:

– Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie – Sytuacja SP ZOZ we Włodawie za 2021 rok;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie włodawskim;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie na temat stanu sanitarnego powiatu włodawskiego w 2021 r.;

– Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie – Sytuacja na rynku pracy
w powiecie włodawskim za 2021 rok;

– Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie z działalności w 2021 r.;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie dotycząca przygotowania do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2022 roku;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dotyczącą przygotowania do sezonu letniego 2022 roku.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.