RADA  POWIATU  WE  WŁODAWIE

informuje, że 20 czerwca 2023 r.  o godz. 1000

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się

LII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: XLVII, XLVIII, XLIX, L i LI sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Włodawskiego za 2022 rok” (raport przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 22 maja 2023 r.).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu we Włodawie za 2022 rok (projekt przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 25 maja 2023 r.).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok (projekt przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 25 maja 2023 r.):

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje;

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok;

– dyskusja nad projektem uchwały;

– procedura głosowania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok (projekt przesłany Państwu pocztą elektroniczną dnia 25 maja 2023 r.):

– odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje;

– odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz z uzasadnieniem;

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;

– dyskusja nad projektem uchwały;

– procedura głosowania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu włodawskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Stanisława Pisarzewskiego na cmentarzu rzymskokatolickim we Włodawie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich ikony „Św. Biskupa Leontija Rostowskiego” w Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobku Adama Łaskiego na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie za 2022 rok z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi włodawskiemu oraz jego jednostkom podległym (sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 409/23 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 31 marca 2023 r. przesłanej Państwu pocztą elektroniczną dnia 3 kwietnia 2023 r.).
 13. Sprawozdanie z działalności Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie za 2022 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie za 2022 r.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2022 r.
 16. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Włodawskiego w 2022 r.
 17. Informacje:

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie włodawskim;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu włodawskiego w 2022 r.;

– Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie – Informacja dotycząca bezrobocia
w powiecie włodawskim za 2022 rok – skutki i zapobieganie;

– Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie z działalności w 2022 r.;

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Włodawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z działań KP PSP we Włodawie za 2022 r.;

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie o petycjach skierowanych do Rady Powiatu we Włodawie w 2022 r.;

– Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
z działalności za 2022 r.;

– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie dotycząca przygotowania do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2023 roku;

– Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dotyczącą przygotowania do sezonu letniego 2023 roku.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.