Rada Powiatu we Włodawie
z a p r a s z a

dnia 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00
na XLVI sesję Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
we Włodawie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2023 r;
5.2. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2023 r.;
5.3. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2023 r.;
5.4. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego;
5.5. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włodawskiego;
5.6. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włodawskiego na lata 2023-2026;
5.7. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat włodawski;
5.8. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/283/22 Rady Powiatu we Włodawie w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;
5.9. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie włodawskim na lata 2023-2025”;
5.10. uchylająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
5.11. uchylająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
5.12. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2025;
5.13. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
5.14. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2026;
5.15. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
6. Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 r. dokonana przez:
– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;
– Starostę Włodawskiego;
– Wojewodę Lubelskiego.
7. Informacje:
– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022;
– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2021/2022;
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności w roku szkolnym 2021/2022;
– Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z przygotowania dróg powiatowych do sezonu zimowego 2022/2023;
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej w powiecie
włodawskim na 2023 r.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.