Zapraszamy do udziału w konkursie online „Włodawskie muzeum – kultury apogeum!”, organizowanym na profilu Powiatu Włodawskiego w serwisie Facebook www.facebook.com/powiatwlodawski

Przed Państwem 30 pytań, na które odpowiedzi można nadsyłać już dzisiaj od godziny 17:00 do niedzieli (31 maja br.) do godz. 22:00.

Na 5 osób, które odpowiedzą prawidłowo na WSZYSTKIE pytania czekają nagrody książkowe: „Na Bugu we Włodawie” Konrada Górnego i Mirosława Marczyka oraz „Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie” pod redakcją Marka Bema i Adama Duszyka. Ponadto osoby te otrzymają torbę promocyjną z logo Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie.

Odpowiedzi należy przesyłać poprzez wiadomość prywatną (messeger) do profilu organizatora www.facebook.com/powiatwlodawski w serwisie Facebook.

Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu:

 

ZAŁACZNIK nr 1

do ZARZĄDZENIA nr 28/20

Starosty Włodawskiego

z dnia 29 maja 2020 r.

 

REGULAMIN

konkursów organizowanych na profilu „Powiat Włodawski” w serwisie Facebook

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów organizowanych na profilu „Powiat Włodawski” w serwisie Facebook, (zwanym dalej “Konkursem”), jest Starostwo Powiatowe we Włodawie, z siedzibą we Włodawie
(22-200) przy al. J. Piłsudskiego 24 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Starosta Włodawski.

4. Administrator Danych Osobowych wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiecie Włodawskim, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: inspektor@powiat.wlodawa.pl.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian, bądź usunięcia.

6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

7. Konkurs nie jest tworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

8. Konkurs jest prowadzony na profilu Organizatora w serwisie Facebook www.facebook.com/powiatwlodawski (zwany dalej “Fanpage”).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator. Informacje na temat Konkursu udzielają pracownicy Organizatora, którzy są dostępni pod tel. (82) 5725-690, wew. 182.

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu (zwany dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne
(bez ograniczeń wiekowych), będące użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

2. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu (treść Regulaminu opublikowana zostanie na stronie www.powiatwlodawski.pl, bezpośredni link
do Regulaminu zostanie umieszczony w ogłoszeniu konkursowym, dalej „post konkursowy” ),

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje (uwzględniając § 6 ust. 5 niniejszego regulaminu),

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3.

NAGRODY

1. W organizowanych konkursach przyznane zostaną nagrody rzeczowe, o których rodzaju Organizator poinformuje w poście konkursowym.

2. Organizator określi w poście konkursowym liczbę wyróżnionych osób, którym przyzna nagrodę
za prawidłowo udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania.

3. Wyróżnionym osobom w Konkursie nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

4. Wyróżnione osoby w Konkursie mogę zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4.

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU, KOMISJA KONKURSOWA

1. Konkursy będą organizowane w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“)
na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/powiatwlodawski.

2. Terminy nadsyłania zgłoszeń na konkursy zawarte będą każdorazowo w poście konkursowym.

3. Organizator w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, wyłoni osoby wyróżnione w Konkursie, które jako pierwsze nadesłały poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania (uwzględniając § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu).

4. Starosta Włodawski w § 2 zarządzenia określa skład komisji konkursowej do organizowanych konkursów na profilu „Powiat Włodawski” w serwisie Facebook, w ilości co najmniej trzech pracowników Starostwa Powiatowego we Włodawie.

§ 5.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe w formie wiadomości prywatnej fb (poprzez Messenger).

§ 6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu w momencie przystąpienia
do konkursu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni Wyróżnionych w Konkursie, którzy jako pierwsi nadesłali prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania (uwzględniając § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu).

5. Wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej (messenger), wysłanej na Facebooku.

6. O sposobie odbioru nagrody Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej
w fb (messenger) bezpośrednio z Wyróżnionymi w Konkursie.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

§ 7.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia techniczne w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom i upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w § 9 niniejszego Regulaminu, po czym zostaną usunięte.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie wyrażonej przez niego zgody,
przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 9.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres konkurs@powiat.wlodawa.pl (reklamacje nadesłane w innej formie nie będą rozpatrywane) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od momentu opublikowania prawidłowych odpowiedzi na Fanpage’u www.facebook.com/powiatwlodawski.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Wiadomość mailowa z reklamacją powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Wiadomość mailowa z reklamacją powinna w tytule mieć zapis “Konkurs z Facebooka z dnia …………………. . ” Wiadomości mailowe opatrzone o wszelkie inne treści zawarte w tytule – nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od momentu nadesłania reklamacji.

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do momentu rozstrzygnięcia konkursu, przekazania informacji o wygranej oraz nagród dla Wyróżnionych w Konkursie, a także po upływie terminu na wniesienie reklamacji, o którym mowa w §9 pkt 5.

2. Regulamin obowiązuje do wszystkich konkursów organizowanych na profilu „Powiat Włodawski”
w serwisie Facebook.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.