DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” ul. Sztabowa 2, 22-200 Włodawa

Dofinansowanie: 108 000,00 zł

Całkowita wartość: 639 971,00 zł

Powiat Włodawski z dniem 1 stycznia 2023 r. utworzył ośrodek wsparcia, tj. Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Sztabowej 2, który zapewnia wsparcie 30 nieaktywnym zawodowo seniorom powiatu włodawskiego w wieku 60+, przez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz opiekuńczej. Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia poprzez zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym. W ramach zadania udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego poprzez włączenie ich w życie społeczności lokalnych.