Rada Powiatu we Włodawie informuje, że 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 1300  rozpocznie się XXVI sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Obrady będą odbywały się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: XXIII sesji zwyczajnej, XXIV i XXV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2021 r.;
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2021 r.;
  • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2021 r.;
  • w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie;
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 (projekt uchwały został Państwu przesłany mailem z dnia 16.11.2020 r.):

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez powiat włodawski,

– dyskusja nad projektem uchwały,

– procedura głosowania.

5.6. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 r. (projekt uchwały został Państwu przesłany mailem z dnia 16.11.2020 r.):

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2021 powiatu włodawskiego,

– dyskusja nad projektem uchwały,

– procedura głosowania.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez:

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– Starostę Włodawskiego;

– Wojewodę Lubelskiego

 1. Informacje:

– Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu   włodawskiego, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie za pierwsze półrocze 2020 r. (Uchwała Nr 181/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 28 września 2020 r. przesłana Państwu mailem z dnia 1.10.2020 r.)

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020;

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności za rok szkolny 2019/2020;

– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności za rok szkolny 2019/2020;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
i systemu pieczy zastępczej w powiecie włodawskim na 2021 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.