REGULAMIN

Organizatorzy Festiwalu

Starostwo Powiatowe we Włodawie, Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne

Instytucje wspierające

Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie, Włodawski Dom Kultury

Cele Festiwalu

 1. Krzewienie kultury i zachowanie tradycji ludowych.
 2. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z kolędowaniem, prezentacja kolęd i szczodrywek charakterystycznych dla tradycji pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości powiatu włodawskiego.
 3. Wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, poznanie i integracja środowisk wielokulturowych.
 4. Popularyzacja tradycji śpiewania kolęd w wyrażaniu religijności narodów.

Uczestnicy Festiwalu

 1. Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem Włodawa 2020 ma formułę otwartego konkursu skierowanego do zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych z Polski, Białorusi i Ukrainy.
 2. Festiwal odbywa się w dwóch etapach:
 3. etap I – eliminacje uczestników na podstawie zgłoszeń na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive, plik mp3),
 4. etap II – przegląd konkursowy zespołów zakwalifikowanych w I etapie.
 5. W przeglądzie konkursowym Festiwalu nie mogą uczestniczyć laureaci
  I miejsca z roku poprzedniego. Mogą oni wystąpić z krótkim koncertem (do 30 min.) jako goście Festiwalu roku bieżącego (po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorom w terminie do 30 listopada 2019 r.).

Zasady uczestnictwa

 1. Każdy zespół przygotowuje nagranie dwóch kolęd – jedną kolędę w języku polskim, drugą w języku ukraińskim, białoruskim lub gwarą chachłacką.
 2. Czas wykonania utworów nie może przekroczyć 10 minut.
 3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu polega na przesłaniu czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w wersji elektronicznej lub papierowej oraz nagrania dwóch zgłoszonych kolęd na nośniku elektronicznym.
 4. Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. na adres: Starostwo Powiatowe we Włodawie, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24 lub elektronicznie na adres: kultura@powiat.wlodawa.pl
 5. Formularz Karty zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej powiatu włodawskiego w zakładce Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem Włodawa 2020.
 6. Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w punkcie 3 nie zostaną uwzględnione. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub wpływu na wskazaną w p. 4 skrzynkę elektroniczną.

Eliminacje

 1. Eliminacje odbędą się na podstawie nadesłanego materiału z nagraniem dwóch kolęd zgłoszonych na festiwal.
 2. Płyta CD lub plik z nagraniem musi być opisany – zespół wykonujący, tytuły kolęd, długość
 3. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu na stronie internetowej Starostwa w zakładce Festiwalu najpóźniej do 20 grudnia 2019 r.

Kryteria oceny i nagrody

 1. Jury oceniać będzie: zgodność z tradycją, cechy gwarowe, walory głosowe, muzykalność, interpretację, poziom artystyczny prezentacji i ogólny wyraz artystyczny.
 2. Jury szczególnie będzie brało pod uwagę prezentacje rzadko wykonywanych kolęd, mniej znanych i zapomnianych.
 3. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:
 4. zespoły wokalne a cappella,
 5. zespoły wokalne z akompaniamentem (akompaniament własny lub półplayback),
 6. zespoły wokalno-instrumentalne.
 7. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani pucharami i dyplomami, a dla laureatów Festiwalu przewidziane są nagrody.

Termin i miejsce

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem Włodawa 2020 odbędzie się 25 stycznia 2020 r. we Włodawskim Domu Kultury, Al. J. Piłsudskiego 10.

Przepisy ogólne

 1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rezygnacja z udziału w Festiwalu winna być zgłoszona Organizatorom najpóźniej do 3 stycznia 2020 roku.
 3. Dojazd zespołów odbywa się na koszt własny.
 4. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
 5. Wszystkim uczestnikom zapewniamy obiad, dla zespołów zagranicznych bezpłatne zakwaterowanie.
 6. Dodatkowych informacji na temat organizacji Festiwalu udziela Wydział Edukacji i Polityki Społecznej tel. 82/ 572 15 10 wew. 131 lub 133.