INFORMACJA
o naborze na członków komisji konkursowej

 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu we Włodawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w w/w otwartym konkursie ofert.

Szczegóły w załącznikach:

1 Informacja o naborze na członków komisji konkursowej

2 Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej