W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu we Włodawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Włodawskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w w/w otwartym konkursie ofert.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej sport

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej sport